ฟรี Starbucks e-Coupon 100 , 200, โค้ดแทนเงินสด LAZADA 300 บาท เมื่อใช้จ่าย
ด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป, 2,000 บาทขึ้นไป, 3,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด*

จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด* รับฟรี

• Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป

• Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป

• โค้ดแทนเงินสด LAZADA มูลค่า 300 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป

รวมทั้งสิ้น 16,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 3,100,000 บาท

ง่ายๆ เพียงชอปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป, 2,000 บาทขึ้นไป, 3,000 บาทขึ้นไป

โปรโมชั่นที่ 1 : รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด*
• ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.
• รายละเอียดของรางวัล : Starbucks e-Coupon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 7,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 700,000 บาท
• เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต JCB เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด” ดังต่อไปนี้

 •  o 24CATALOG (https://www.24catalog.com)
 •  o BOONTHAVORN (https://www.boonthavorn.com)
 •  o BusOnlineTicket (www.busonlineticket.co.th)
 •  o MEBMARKET (https://www.mebmarket.com)
 •  o Oshopping (http://www.oshoppingtv.com)
 •  o Supersports (https://www.supersports.co.th)
 •  o ZILINGO (https://zilingo.com)
 •  o Dek-D Interactive (https://www.dek-d.com/)
 •  o ezbuy (https://ezbuy.co.th)
 •  o Top Charoen Online (https://www.topcharoenonline.com)
 •  o PP GROUP (https://ppgroupthailand.com)
 •  o PRONTO (www.prontodenim.com)
 •  o Superdry (https://spd.prontodenim.com/)
 • - ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ”* ด้วยบัตรเครดิต JCB (เฉพาะบัตร AEON Royal Orchid Plus JCB Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, Krungsri JCB Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum, KBank JCB Credit Card, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premier Platinum, Krungsri Takashimaya JCB Platinum และ KTC Bangkok Airways JCB Platinum เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรมของโปรโมชั้นที่ 1 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ
 • - ลูกค้าที่ทำรายการสำเร็จตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรมของโปรโมชั่นที่ 1 ที่อยู่ใน 7,000 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลสำหรับโปรโมชั่นที่ 1 ไม่เกินจำนวน 7,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรมของโปรโมชั่นที่ 1

• การประกาศผล:

 • - บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany ดังนี้

 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 7 มกราคม 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคม 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 5 มีนาคม 2562

 • เงื่อนไขการรับของรางวัลและการจัดส่งของรางวัล
 •  - ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ผ่านทางลิ้งค์ URL ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศผล ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ได้รับรางวัล
 •  - หากผู้ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิการรับรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิในการนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 •  - ในการยืนยันสิทธิ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ตามที่บริษัทร้องขอ ซึ่งรวมถึง ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตร และหมายเลข 6 ตัวหน้า และ 4 ตัวท้าย ของบัตรเครดิต JCB ที่ใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จซึ่งได้รับรางวัลภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมนี้ พร้อมทั้ง E-mail Address ที่ใช้ในการทำรายการภายใต้กิจกรรมนี้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลรับทราบและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับรางวัล และการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในการนี้ บริษัทรับรองว่าจะใช้ข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าวเพื่อการดำเนินการภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 •  - เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทาง E-mail ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ได้รับรางวัลได้แจ้งไว้กับบริษัทในขณะที่ทำการยืนยันสิทธิ ภายใน 5 วันทำการ
 •  - หากข้อมูลที่แจ้งกับบริษัทไม่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท
 •  - บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รางวัล เว้นแต่ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งเกิดจากการกระทำของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ผู้ได้รับรางวัลไม่มีส่วนในความผิดพลาดดังกล่าว

• เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon

 • - สามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

• เงื่อนไขอื่นๆ:

 • - ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • - เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • - หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 • - บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ
 • - บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

โปรโมชั่นที่ 2 : รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด*
• ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
• รายละเอียดของรางวัล : Starbucks e-Coupon มูลค่ารางวัลละ 200 บาท แจกเดือนละ 1,000 รางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 600,000 บาท
• เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต JCB เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด” ดังต่อไปนี้:
 •  o Central Group Online (http://www.central.co.th)
 •  o OfficeMate (https://www.officemate.co.th)
 •  o Muang Thai Insurance (https://www.mticonnect.com)
 •  o Power Buy (https://www.powerbuy.co.th)
 •  o MSIG Insurance:
 •     (https://www.msig-thai.com/aegon/motor/index.php)
 •     (https://www.msig-thai.com/aegon/ta/travel.php)
 •     (https://www.msig-thai.com/superrich/travel)
 •     (https://www.msig-thai.com/krungsricard/travel)
 •  o SB Design Square (https://www.sbdesignsquare.com)
 •  o Koncept Furniture (https://www.konceptfurniture.com/th)
 •  o AUTO PARTS ONLINE (https://www.tyrepac.co.th)
 •  o 425 degree (https://www.425degree.com)
 •  o Decathlon (https://www.decathlon.co.th)
 • - ลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ ด้วยบัตรเครดิต JCB (เฉพาะบัตร AEON Royal Orchid Plus JCB Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, Krungsri JCB Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum, KBank JCB Credit Card, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premier Platinum, Krungsri Takashimaya JCB Platinum และ KTC Bangkok Airways JCB Platinum เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรมของโปรโมชั้นที่ 2 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ
 • - ลูกค้าที่ทำรายการสำเร็จตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรมของโปรโมชั่นที่ 2 ที่อยู่ใน 1,000 อันดับแรกของแต่ละเดือนปฏิทิน จะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลสำหรับโปรโมชั่นที่ 2 ไม่เกินเดือนละ 1,000 รางวัล และไม่เกินจำนวน 3,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรมของโปรโมชั่นที่ 2

• การประกาศผล:

 • - บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany ดังนี้

 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคม 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 5 มีนาคม 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 -15 มีนาคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 มีนาคม 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 5 เมษายน 2562

 • เงื่อนไขการรับของรางวัลและการจัดส่งของรางวัล
 •  - ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ผ่านทางลิ้งค์ URL ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศผล ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ได้รับรางวัล
 •  - หากผู้ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิการรับรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิในการนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 •  - ในการยืนยันสิทธิ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ตามที่บริษัทร้องขอ ซึ่งรวมถึง ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตร และหมายเลข 6 ตัวหน้า และ 4 ตัวท้าย ของบัตรเครดิต JCB ที่ใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จซึ่งได้รับรางวัลภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมนี้ พร้อมทั้ง E-mail Address ที่ใช้ในการทำรายการภายใต้กิจกรรมนี้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลรับทราบและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับรางวัล และการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในการนี้ บริษัทรับรองว่าจะใช้ข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าวเพื่อการดำเนินการภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 •  - เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทาง E-mail ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ได้รับรางวัลได้แจ้งไว้กับบริษัทในขณะที่ทำการยืนยันสิทธิ ภายใน 5 วันทำการ
 •  - หากข้อมูลที่แจ้งกับบริษัทไม่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท
 •  - บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รางวัล เว้นแต่ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งเกิดจากการกระทำของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ผู้ได้รับรางวัลไม่มีส่วนในความผิดพลาดดังกล่าว

• เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon

 • - สามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

• เงื่อนไขอื่นๆ:

 • - ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • - เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • - หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 • - บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ
 • - บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

โปรโมชั่นที่ 3: รับฟรี โค้ดแทนเงินสด LAZADA มูลค่า 300 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด*
• ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
• รายละเอียดของรางวัล : โค้ดแทนเงินสด LAZADA มูลค่ารางวัลละ 300 บาท แจกเดือนละ 2,000 รางวัล รวมทั้งสิ้น 6,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,800,000 บาท
• เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต JCB เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด” ดังต่อไปนี้

 •  o Bangkok Airways (https://www.bangkokair.com)
 •  o Thai Airways (https://www.thaiairways.com)
 •  o Thai Lion Air (https://lionairthai.com)

 • - ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ”* ด้วยบัตรเครดิต JCB (เฉพาะบัตร AEON Royal Orchid Plus JCB Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, Krungsri JCB Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum, KBank JCB Credit Card, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premier Platinum, Krungsri Takashimaya JCB Platinum และ KTC Bangkok Airways JCB Platinum เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าบัตรโดยสารที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรมของโปรโมชั้นที่ 3 รับโค้ดแทนเงินสด LAZADA มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ
 • - ลูกค้าที่ทำรายการสำเร็จตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรมของโปรโมชั่นที่ 3 ที่อยู่ใน 2,000 อันดับแรกของแต่ละเดือนปฏิทิน จะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลสำหรับโปรโมชั่นที่ 3 ไม่เกินเดือนละ 2,000 รางวัล และไม่เกินจำนวน 6,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรมของโปรโมชั่นที่ 3

• การประกาศผลและจัดส่งของรางวัล:

 • - บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลทางอีเมล์ ไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ ดังนี้

 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคม 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 5 มีนาคม 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 -15 มีนาคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 มีนาคม 2562
 •  o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 5 เมษายน 2562

 • - ในกรณี E-mail Address ของลูกค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท
 • - บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รางวัล เว้นแต่ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งเกิดจากการกระทำของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ผู้ได้รับรางวัลไม่มีส่วนในความผิดพลาดดังกล่าว

• เงื่อนไขการใช้โค้ดแทนเงินสด LAZADA:

 • - สามารถใช้โค้ดแทนเงินสด 300 บาทโดยไม่กำหนดการซื้อขั้นต่ำ
 • - ลูกค้ามีสิทธิใช้โค้ดแทนเงินสดเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • - โค้ดแทนเงินสดมีจำนวนเงินจำกัดตามที่ระบุ เพื่อใช้เพียงครั้งเดียว
 • - โค้ดเงินสดไม่สามารถทอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นคูปองทดแทน หรือส่วนลด หรือเครดิตเงินสด หรืออื่นๆ
 • - สามารถใช้โค้ดแทนเงินได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • - ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้โค้ดแทนเงินสดจะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครบัญชี LAZADA หรือล็อกอินบัญชี LAZADA ที่มีอยู่ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นก่อนใช้โค้ดแทนเงินสดในการซื้อของ
 • - โค้ดแทนเงินสดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น เว้นแต่กรณีที่มีการระบุไว้เท่านั้น
 • - โค้ดแทนเงินสดใช้กับการชำระเงินค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
 • - ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้โค้ดแทนเงินสดเป็นไปตามที่ LAZADA กำหนด โดย LAZADA สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และการยกเลิกโค้ดแทนเงินสดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • - สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏการซื้อสินค้าและการคืนสินค้า ได้ที่เว็บไซต์ www.lazada.co.th

• เงื่อนไขอื่นๆ:

 • - ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • - เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • - หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 • - บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ
 • - บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

• สอบถามเพิ่มเติม:

 • บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ www.facebook.com/2C2Pcompany