Qwik Omni-Channel Service


โปรโมชั่น | การสมัคร | เอกสารประกอบ | เกณฑ์การอนุมัติ | คู่มือการใช้งาน | ใบสมัครและอื่นๆ | การขอคืนภาษี


ขยายศักยภาพให้ SME เชื่อมช่องทางซื้อขายเพื่อให้กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กมีช่องทางการชำระเงินครบวงจร โดยผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้เข้าถึงลูกค้าได้ทุกทาง ผู้ขายสามารถสร้าง QR ให้ลูกค้าสแกนเพื่อชำระเงิน หรือสร้างลิงก์เรียกเก็บเงินเพื่อส่งไปยังช่องทางสนทนาผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Qwik Mobile


วิธีการสมัครบริการ

ร้านค้าลงทะเบียนได้ทันที ที่ https://qwik.asia/qwikportal

 • เลือกประเภท  กรอกข้อมูล
  (ร้านค้าจากโครงการ "เที่ยวปันสุข" กรุณาติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ)  กรอกข้อมูล
  (หากเป็นนิติบุคคลจะมีการขอข้อมูลเพิ่ม)  ตรวจสอบความถูกต้อง  สมัครบริการเสร็จสิ้น ลูกค้าตรวจสอบอีเมล • เลือกประเภท  กรอกข้อมูล
  (ร้านค้าจากโครงการ "เที่ยวปันสุข" กรุณาติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ)  กรอกข้อมูล
  (หากเป็นนิติบุคคลจะมีการขอข้อมูลเพิ่ม)  ตรวจสอบความถูกต้อง  สมัครบริการเสร็จสิ้น ลูกค้าตรวจสอบอีเมล

.เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน

กรุณาจัดส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง
 • 1. อัปโหลดเอกสาร(ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB/ไฟล์) ผ่าน qwik.asia/qwikportal ในเมนูการตั้งค่า
 • 2. จัดส่งเอกสารตัวจริงมาที่ ฝ่ายขาย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 9 จีทาวเวอร์ ฝั่งใต้ ชั้น 17 ถ. พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

  • กรณีสมัครในนาม บุคคลธรรมดา/ทะเบียนพาณิชย์

  • คุณสมบัติ
  • 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย (เท่านั้น)
  • 2. เป็นผู้มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
  • 3. เป็นร้านค้าจดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • 4. ไม่ทำธุรกิจ หรือ ขายสินค้าผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริตและไม่ขัดกับนโยบายของบริษัท
  • 5. มีทำเลที่ตั้งในไทย เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อได้
  • 6. ขายสินค้าที่พร้อมจัดส่งและให้บริการที่เหมาะสมแก่การรับชำระด้วยบัตร

  • เอกสารประกอบ
  • 1. ใบเสนอราคา
  • 2. สัญญาข้อตกลงในการใช้บริการ
  • 3. สำเนาหน้า Bank Book (ที่ตรงกับชื่อบัตรประชาชน)
  • 4. สำเนาบัตรประชาชน (ของเจ้าของบัญชี)
  • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเจ้าของบัญชี)
  • 6. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
  • 7. ภาพถ่ายร้าน + ป้ายชื่อ + สินค้า + ตัวอย่าง + เว็บไซต์ + URL + Domain
  • 8. ใบยืนยันการจด domain website (ถ้ามี)
  • 9. นโยบายการยกเลิก/คืนเงิน/คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า (ที่ระบุอย่างชัดเจน)

  • กรณีสมัครในนาม บริษัท

  • คุณสมบัติ
  • 1. เปิดบริษัทมาอย่างน้อย 1 ปี
  • 2. เป็นร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • 3. ไม่ทำธุรกิจ หรือ ขายสินค้าผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริต และไม่ขัดกับนโยบายของบริษัท
  • 4. มีทำเลที่ตั้งในไทย เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อได้
  • 5. ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
  • 6. ขายสินค้าที่พร้อมจัดส่งและให้บริการที่เหมาะสมแก่การรับชำระด้วยบัตร

  • เอกสารประกอบ
  • 1. ใบเสนอราคา
  • 2. สัญญาข้อตกลงในการใช้บริการ
  • 3. สำเนาเอกสารหนังสือรับรองบริษัท (DBD)ที่แสดงชื่อของคณะกรรมการและเงินทุนจดทะเบียน (เอกสาร DBD จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามตามเอกสารหนังสือรับรองบริษัท (DBD)
  • 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามตามเอกสารหนังสือรับรองบริษัท (DBD)
  • 6. สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ
  • 7. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
  • 8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเข้าบัญชี โดยมีเชื่อเดียวกับบริษัทที่สมัคร
  • 9. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
  • 10. สำเนาใบภ.พ.20(ถ้ามี)
  • 11. ใบยืนยันการจด domain website (ถ้ามี)
  • 12. ภาพถ่ายร้าน + ป้ายชื่อ + สินค้า + ตัวอย่าง + เว็บไซต์ + URL + Domain
  • 13. นโยบายการยกเลิก/คืนเงิน/คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า (ที่ระบุอย่างชัดเจน)
  • 14. เอกสารหรือในอนุญาตประกอบธุรกิจ เช่น เอกสารแสดงลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ เป็นต้น
  • "ในกรณีที่แจ้งขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเต็ม (e-Tax Invoice) จำเป็นต้องส่งภพ.20"
  หมายเหตุ :
  • กรุณาพริ้นท์เอกสารสัญญาคำ/ขอใช้บริการ และใบเสนอราคาเพื่อลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
  • เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งเอกสารกรุณาขีดคร่อม "เพื่อใช้สมัครบริการ Qwik by 2C2P เท่านั้น"
  • ในกรณีที่แจ้งขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเต็ม (e-Tax Invoice) จำเป็นต้องส่งภพ.20
  • กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะมีการส่งขอเอกสารเพิ่มเติมจาก E-mail verification@2c2p.com (Qwik Verification Team) ไปยัง E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร

  เกณฑ์การอนุมัติร้านค้า


  หมายเลขบัตรประชาชน 1 หมายเลข สามารถลงทะเบียนได้ 1 อีเมล และ 1 เบอร์โทรศัพท์เท่านั้น

  ในกรณีมีรายการปฏิเสธรายการจากธนาคาร ร้านค้าต้องให้ความร่วมมือกับทางบริษัท ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการให้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณี ดังต่อไปนี้

  • 3.1. ในกรณีร้านค้าที่ผ่านการพิจารณา(Pre-Approved) แต่ไม่มีการจัดส่งเอกสารการสมัครตัวจริงภายใน 7 วันทำการ
  • 3.2 ในกรณีร้านค้ามียอดขายเฉลี่ยรายเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทติดต่อกัน 3 เดือน
  • 3.3 ในกรณีร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าหรือประเภทธุรกิจ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนมีการให้บริการตัดบัตร
  • 3.4 ในกรณีร้านค้าใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครบัญชี รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ
  • 3.5 ในกรณีผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรือเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
  • 3.6 ในกรณีบริษัทมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่น
  • 3.7 ในกรณีผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้
  • 3.8 ในกรณีตรวจพบว่าร้านค้ารูดซื้อร้านค้าตนเอง หรือเป็นการหมุนเงิน โดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าจริง หรือรับเปลี่ยนเงินจากบัตรเครดิตเป็นเงินสดโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าจริง

  สินค้าและบริการของร้านค้าต้องพร้อมจัดส่งและให้บริการ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายการอนุมัติร้านค้าของทางบริษัท หรือเป็นสินค้าผิดกฏหมายหรือเป็นสินค้า ดังต่อไปนี้

   สินค้าต้องห้าม(Prohibit items)
  • - บุหรี่ ยาสูบ บารากุไฟฟ้า หรือ บุหรี่ไฟฟ้า เหล้า เบียร์ ยาเสพติดทุกชนิด
  • - สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสินค้าลอกเลียนแบบ และปลอมแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือจำหน่าย
  • - สินค้ายาทุกชนิด หรืออาหารเสริมที่ไม่มีใบอนุญาต อ.ย หรือ สินค้าโฆษณาเกินจริง
  • - อาวุธ กระสุนปืน อาวุธสงคราม หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
  • - สินค้าที่เกี่ยวกับการพนันทุกชนิด เช่น บ่อน คาสิโน สล็อต บาคาร่า ฯลฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพนัน
  • - ไม่อนุญาตให้ขายยานพาหะนะ หรืออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการผ่อนดาวน์
  • - บริการหรือสินค้าล่วงหน้า ที่ไม่มีสินค้าจัดส่งให้ได้ภายใน 3 - 5 วัน
  • - สินค้าที่เกี่ยวกับการจำหน่าย Code หรือ Item เกมส์หรือการเติมเงินแลกเปลี่ยนสินค้าในเกมส์เป็นเงินสด
  • - บริการจับคู่ หาเพื่อนเที่ยว
  • - จำหน่ายสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครองหายาก
  • - สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางเพศหรืออุปกรณ์ Sex toy หรือสื่อลามกอนาจาร
  • - ไม่อนุญาตให้ขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หรือสกุล Digital บิตคอยน์ หรือการ Trade เงิน
  • - สินค้าเกี่ยวกับความเชื่อ
  • - อาวุธหรืออุปกรณ์ บริการ หรือ สินค้า อันตรายที่ผิดกฎหมายหรือผิดนโยบายบริษัท

  ** รับเฉพาะบัตรเดบิต/เครดิตที่ออกโดยธนาคารภายในประเทศไทย
  ** ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติร้านค้าขึ้นอยูกับดุลพินิจและนโยบายของทางบริษัท
  ** ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว

  ติดต่อเรา

  อีเมล: qwiksupport@2c2p.com | Facebook: qwikasia| Line: @qwik | ฝ่ายบริการลูกค้า: 02 0263000