โปรโมชั่นพิเศษสำหรับร้านค้าใหม่ รับเงินโบนัสสูงสุดถึง 10,000 บาท


โปรโมชั่น | การสมัคร | เอกสารประกอบ | เกณฑ์การอนุมัติ | คู่มือการใช้งาน | ใบสมัคร | การประกาศผล


สำหรับร้านค้าหรือผู้ที่ขายของออนไลน์ที่มีช่องทางการขายผ่านโซเซียล หรือเว็บไซต์ สามารถสร้างลิงค์รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ เพิ่มโอกาส เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร
และช่องทางในการขายสินค้ามากขึ้น ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการด้วยบัตรเครดิต ทุกช่องทางที่มีในมือ ผ่านลิงค์ชำระเงิน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับร้านค้าใหม่

รับเงินโบนัสสูงสุดถึง 10,000 บาท เมื่อมีลูกค้าจ่ายเงินซื้อสินค้าด้วยบัตรวีซ่าจำนวนรายการสูงสุด โดยแบ่งเป็น

เงื่อนไขกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม:

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น. โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 • ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
 • ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดของรางวัล:

เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล (แบ่งเป็นรางวัลสำหรับช่วงที่ 1 จำนวน 20 รางวัล และรางวัลสำหรับช่วงที่ 2 จำนวน 20 รางวัล) รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 200,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 • โปรโมชั่นพิเศษนี้จัดขึ้นสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก (Micro or SME Merchants) ที่ไม่เคยใช้บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิตผ่านช่องทางออนไลน์จากผู้ให้บริการรายใดมาก่อน ซึ่งได้ทำการสมัครเป็นร้านค้าของบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จํากัด (ต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”) เพื่อใช้บริการรับชำระเงิน Qwik by 2C2P และการสมัครดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้ว ภายในระยะเวลากิจกรรม เท่านั้น
 • ร้านค้าที่มีจำนวนรวมของรายการรับชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการจากลูกค้าด้วยบัตรเครดิต Visa ผ่านบริการ Qwik by 2C2P (ต่อไปนี้ เรียกว่า “รายการรับชำระเงิน”) สูงสุด 20 อันดับแรก ในแต่ละช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อหนึ่งช่วงระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ ร้านค้ามีสิทธิได้รับรางวัล 2 ครั้ง หากทำได้ครบตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดข้างต้นในทั้งสองช่วงระยะเวลากิจกรรม
 • รายการรับชำระเงินที่บริษัทจะนำมาพิจารณาร้านค้าที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ1เท่านั้น
 • ในกรณีมีหลายร้านค้าที่มีจำนวนรวมของรายการรับชำระเงินสูงสุดเท่ากัน บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาร้านค้าที่มีมูลค่ายอดรวมที่รับชำระจากลูกค้าด้วยบัตรเครดิต Visa ผ่านบริการ Qwik by 2C2P มากกว่า ให้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า
การประกาศผลรางวัล:

บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับรางวัลในแต่ละช่วงระยะเวลากิจกรรม ภายใน 45 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมในแต่ละช่วง ผ่านช่องทาง https://www.2c2p.com/Qwikpromotion/Visa2020/SME.html ในเมนู "การประกาศผล"

เงื่อนไขการรับรางวัล
 • 1. บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนการตลาดของ วีซ่าประเทศไทย จะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับทางโรงแรมโดยตรง
 • 2. กรุณาตอบกลับอีเมลที่ได้รับจากทางบริษัท และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเนื้อหา
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • 1. เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และหากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 • 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมนี้ หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.2c2p.com/Qwikpromotion/Visa2020/SME.html
 • 3. ร้านค้าที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทใช้ชื่อของร้านค้าที่ได้รับรางวัล และยินยอมให้บริษัทนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ร้านค้าที่ได้รับรางวัล
 • 4. ร้านค้าทุกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ Visa ที่เกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa
 • 5. บริษัทถือว่าร้านค้าทุกร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้แล้วทุกประการ
 • สอบถามเพิ่มเติม: บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือโทร. 02-026-3000 หรือ https://www.facebook.com/qwikasia หรือ Line: @qwik

  ------------------------------------------

 • 1 “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” หมายถึง รายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรอนุมัติการทำรายการให้สามารถดำเนินการตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระให้แก่ ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการได้ และจะต้องไม่ใช่รายการที่ถูกตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่ทำโดยไม่สุจริต หรือโดยการฉ้อโกงด้วยประการอื่นใด ทั้งนี้ การอนุมัติหรือปฎิเสธรายการเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร


วิธีการสมัครบริการ

ร้านค้าลงทะเบียนได้ทันที ที่ https://qwik.asia/qwikportal

 • เลือกประเภท  กรอกข้อมูล
  (ร้านค้าจากโครงการ "เที่ยวปันสุข" กรุณาติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ)  กรอกข้อมูล
  (หากเป็นนิติบุคคลจะมีการขอข้อมูลเพิ่ม)  ตรวจสอบความถูกต้อง  สมัครบริการเสร็จสิ้น ลูกค้าตรวจสอบอีเมล • เลือกประเภท  กรอกข้อมูล
  (ร้านค้าจากโครงการ "เที่ยวปันสุข" กรุณาติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ)  กรอกข้อมูล
  (หากเป็นนิติบุคคลจะมีการขอข้อมูลเพิ่ม)  ตรวจสอบความถูกต้อง  สมัครบริการเสร็จสิ้น ลูกค้าตรวจสอบอีเมล

.เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน

กรุณาจัดส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง
 • 1. อัปโหลดเอกสาร(ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB/ไฟล์) ผ่าน qwik.asia/qwikportal ในเมนูการตั้งค่า
 • 2. จัดส่งเอกสารตัวจริงมาที่ ฝ่ายขาย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 9 จีทาวเวอร์ ฝั่งใต้ ชั้น 17 ถ. พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

  • กรณีสมัครในนาม บุคคลธรรมดา/ทะเบียนพาณิชย์

  • คุณสมบัติ
  • 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย (เท่านั้น)
  • 2. เป็นผู้มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
  • 3. เป็นร้านค้าจดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • 4. ไม่ทำธุรกิจ หรือ ขายสินค้าผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริตและไม่ขัดกับนโยบายของบริษัท
  • 5. มีทำเลที่ตั้งในไทย เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อได้
  • 6. ขายสินค้าที่พร้อมจัดส่งและให้บริการที่เหมาะสมแก่การรับชำระด้วยบัตร

  • เอกสารประกอบ
  • 1. ใบเสนอราคา
  • 2. สัญญาข้อตกลงในการใช้บริการ
  • 3. สำเนาหน้า Bank Book (ที่ตรงกับชื่อบัตรประชาชน)
  • 4. สำเนาบัตรประชาชน (ของเจ้าของบัญชี)
  • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเจ้าของบัญชี)
  • 6. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
  • 7. ภาพถ่ายร้าน + ป้ายชื่อ + สินค้า + ตัวอย่าง + เว็บไซต์ + URL + Domain
  • 8. ใบยืนยันการจด domain website (ถ้ามี)
  • 9. นโยบายการยกเลิก/คืนเงิน/คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า (ที่ระบุอย่างชัดเจน)

  • กรณีสมัครในนาม บริษัท

  • คุณสมบัติ
  • 1. เปิดบริษัทมาอย่างน้อย 1 ปี
  • 2. เป็นร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • 3. ไม่ทำธุรกิจ หรือ ขายสินค้าผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริต และไม่ขัดกับนโยบายของบริษัท
  • 4. มีทำเลที่ตั้งในไทย เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อได้
  • 5. ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
  • 6. ขายสินค้าที่พร้อมจัดส่งและให้บริการที่เหมาะสมแก่การรับชำระด้วยบัตร

  • เอกสารประกอบ
  • 1. ใบเสนอราคา
  • 2. สัญญาข้อตกลงในการใช้บริการ
  • 3. สำเนาเอกสารหนังสือรับรองบริษัท (DBD)ที่แสดงชื่อของคณะกรรมการและเงินทุนจดทะเบียน (เอกสาร DBD จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามตามเอกสารหนังสือรับรองบริษัท (DBD)
  • 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามตามเอกสารหนังสือรับรองบริษัท (DBD)
  • 6. สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ
  • 7. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
  • 8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเข้าบัญชี โดยมีเชื่อเดียวกับบริษัทที่สมัคร
  • 9. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
  • 10. สำเนาใบภ.พ.20(ถ้ามี)
  • 11. ใบยืนยันการจด domain website (ถ้ามี)
  • 12. ภาพถ่ายร้าน + ป้ายชื่อ + สินค้า + ตัวอย่าง + เว็บไซต์ + URL + Domain
  • 13. นโยบายการยกเลิก/คืนเงิน/คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า (ที่ระบุอย่างชัดเจน)
  • 14. เอกสารหรือในอนุญาตประกอบธุรกิจ เช่น เอกสารแสดงลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ เป็นต้น
  • "ในกรณีที่แจ้งขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเต็ม (e-Tax Invoice) จำเป็นต้องส่งภพ.20"
  หมายเหตุ :
  • กรุณาพริ้นท์เอกสารสัญญาคำ/ขอใช้บริการ และใบเสนอราคาเพื่อลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
  • เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งเอกสารกรุณาขีดคร่อม "เพื่อใช้สมัครบริการ Qwik by 2C2P เท่านั้น"
  • ในกรณีที่แจ้งขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเต็ม (e-Tax Invoice) จำเป็นต้องส่งภพ.20
  • กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะมีการส่งขอเอกสารเพิ่มเติมจาก E-mail verification@2c2p.com (Qwik Verification Team) ไปยัง E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร

  เกณฑ์การอนุมัติร้านค้า


  หมายเลขบัตรประชาชน 1 หมายเลข สามารถลงทะเบียนได้ 1 อีเมล และ 1 เบอร์โทรศัพท์เท่านั้น

  ในกรณีมีรายการปฏิเสธรายการจากธนาคาร ร้านค้าต้องให้ความร่วมมือกับทางบริษัท ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับการให้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณี ดังต่อไปนี้

  • 3.1. ในกรณีร้านค้าที่ผ่านการพิจารณา(Pre-Approved) แต่ไม่มีการจัดส่งเอกสารการสมัครตัวจริงภายใน 7 วันทำการ
  • 3.2 ในกรณีร้านค้ามียอดขายเฉลี่ยรายเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทติดต่อกัน 3 เดือน
  • 3.3 ในกรณีร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าหรือประเภทธุรกิจ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนมีการให้บริการตัดบัตร
  • 3.4 ในกรณีร้านค้าใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครบัญชี รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ
  • 3.5 ในกรณีผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรือเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
  • 3.6 ในกรณีบริษัทมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่น
  • 3.7 ในกรณีผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้
  • 3.8 ในกรณีตรวจพบว่าร้านค้ารูดซื้อร้านค้าตนเอง หรือเป็นการหมุนเงิน โดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าจริง หรือรับเปลี่ยนเงินจากบัตรเครดิตเป็นเงินสดโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าจริง

  สินค้าและบริการของร้านค้าต้องพร้อมจัดส่งและให้บริการ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายการอนุมัติร้านค้าของทางบริษัท หรือเป็นสินค้าผิดกฏหมายหรือเป็นสินค้า ดังต่อไปนี้

   สินค้าต้องห้าม(Prohibit items)
  • - บุหรี่ ยาสูบ บารากุไฟฟ้า หรือ บุหรี่ไฟฟ้า เหล้า เบียร์ ยาเสพติดทุกชนิด
  • - สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสินค้าลอกเลียนแบบ และปลอมแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือจำหน่าย
  • - สินค้ายาทุกชนิด หรืออาหารเสริมที่ไม่มีใบอนุญาต อ.ย หรือ สินค้าโฆษณาเกินจริง
  • - อาวุธ กระสุนปืน อาวุธสงคราม หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
  • - สินค้าที่เกี่ยวกับการพนันทุกชนิด เช่น บ่อน คาสิโน สล็อต บาคาร่า ฯลฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพนัน
  • - ไม่อนุญาตให้ขายยานพาหะนะ หรืออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการผ่อนดาวน์
  • - บริการหรือสินค้าล่วงหน้า ที่ไม่มีสินค้าจัดส่งให้ได้ภายใน 3 - 5 วัน
  • - สินค้าที่เกี่ยวกับการจำหน่าย Code หรือ Item เกมส์หรือการเติมเงินแลกเปลี่ยนสินค้าในเกมส์เป็นเงินสด
  • - บริการจับคู่ หาเพื่อนเที่ยว
  • - จำหน่ายสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครองหายาก
  • - สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางเพศหรืออุปกรณ์ Sex toy หรือสื่อลามกอนาจาร
  • - ไม่อนุญาตให้ขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หรือสกุล Digital บิตคอยน์ หรือการ Trade เงิน
  • - สินค้าเกี่ยวกับความเชื่อ
  • - อาวุธหรืออุปกรณ์ บริการ หรือ สินค้า อันตรายที่ผิดกฎหมายหรือผิดนโยบายบริษัท

  ** รับเฉพาะบัตรเดบิต/เครดิตที่ออกโดยธนาคารภายในประเทศไทย
  ** ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติร้านค้าขึ้นอยูกับดุลพินิจและนโยบายของทางบริษัท
  ** ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษจาก Visa ครั้งที่ 1

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับรางวัลมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
  รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


  • 01. BAANYUREE RESORT AND SPA
  • 02. CREST RESORT & POOL VILLAS
  • 03. DAY STAR CO., LTD. ( RASANANDA )
  • 04. DESTINATION RESORT CO LTD.
  • 05. MHG PHUKET LIMITED
  • 06. TCC LUXURY HOTELS & RESORT CO., LIMITED
  • 07. นาย วีระเทพ หอมเทียน
  • 08. บจ.เอฟ.แอล.เจ.
  • 09. บริษัท เกษมกิจ จํากัด
  • 10. บริษัท โฆษิตชัยวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • 11. บริษัท เดอ คาพ็อค รีสอร์ท จำกัด
  • 12. บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด
  • 13. บริษัท บุญคงชื่นแลนด์ จำกัด
  • 14. บริษัท ปารดี รีสอร์ท จำกัด
  • 15. บริษัท โปร ออโต้ ลีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • 16. บริษัท ภารีสา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 17. บริษัท รีบอร์น แอท เกาะกูด จำกัด
  • 18. บริษัท วรบุระ จำกัด
  • 19. บริษัท เสม็ดทรี รีสอร์ท จำกัด
  • 20. บริษัท เอชแอนด์เอ พาร์ค

  กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อยืนยันการรับทราบรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนการรับของรางวัลที่ระบุไว้ในอีเมล  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษจาก Visa ครั้งที่ 2

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับรางวัลมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
  รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


  • 01. AT PINGNAKORN HUAYKAEW HOTEL
  • 02. BANGTAO GRANDE LIMITED
  • 03. BANYAN TREE BANGKOK
  • 04. NOVOTEL CHIANGMAI NIMMAN JOURNEYHUB HOTEL
  • 05. TCC LUXURY HOTELS & RESORT CO., LIMITED
  • 06. THE PENINSULA BANGKOK
  • 07. นายวิศวะ พงศ์สุธรรม
  • 08. นายวีระเทพ หอมเทียน
  • 09. นายสงกรานต์ โภคพิพัฒน์
  • 10. บจ. โคซี่ บีช โฮเต็ล
  • 11. บริษัท กรุงเทพริมน้ำ จำกัด
  • 12. บริษัท กิตติวัลย์ ภูเก็ต จำกัด
  • 13. บริษัท โฆษิตชัยวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • 14. บริษัท โปร ออโต้ ลีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • 15. บริษัท ราชารีสอร์ท จำกัด
  • 16. บริษัท ริเวอร์ควีน นครพนม จำกัด
  • 17. บริษัท เสม็ดทรี รีสอร์ท จำกัด
  • 18. บริษัท เอคิว วิลเลจ จำกัด
  • 19. บริษัท เอชแอนด์เอ พาร์ค
  • 20. บริษัท แอทติจูดสเตย์ จำกัด

  กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อยืนยันการรับทราบรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนการรับของรางวัลที่ระบุไว้ในอีเมล
  ภายในวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 18.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์


  ติดต่อเรา

  อีเมล: qwiksupport@2c2p.com | Facebook: qwikasia | Line: @qwik | ฝ่ายบริการลูกค้า: 02 0263000