Promotion 2023

จ่าย-เติมเดือนละบิล จิบกาแฟฟิน 100.- คลิกเลย!

รับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อจ่ายบิลหรือเติมค่าทางด่วน ผ่าน easyBills+ เดือนละ 1 บิล ต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน จำกัด 1,000 รางวัล

ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดของรางวัล : Starbucks E-Coupon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวนรวม 1,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ จะต้องทำรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งเป็น “รายการที่ทำสำเร็จ 1” ผ่านแอปพลิเคชัน easyBills+ หรือ ที่เว็บไซต์ https://ebills.asia/th เพื่อ:
  • 1.จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค
  • หรือ
  • 2.จ่ายบิลค่าภาษีเงินได้ ให้แก่ กรมสรรพากร
  • หรือ
  • 3.เติมเงินค่าทางด่วนโดยไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ
  • ทุกเดือน ภายในระยะเวลากิจกรรม ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน มีสิทธิได้รับ Starbucks E-Coupon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   • - จ่ายบิลหรือเติมค่าทางด่วน อย่างน้อยเดือนละ 1 บิล ทุกเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน มีสิทธิได้รับ 1 รางวัล
   • - จ่ายบิลหรือเติมค่าทางด่วน อย่างน้อยเดือนละ 2 บิล ทุกเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน มีสิทธิได้รับ 2 รางวัล
   • - จ่ายบิลหรือเติมค่าทางด่วน อย่างน้อยเดือนละ 3 บิล ทุกเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน มีสิทธิได้รับ 3 รางวัล
 • • ลูกค้าที่ทำรายการที่ทำสำเร็จตรงและครบตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 1,000 อันดับแรกจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำได้ตรงและครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน ได้รับสิทธิในการรับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 1,000 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • • ทุกรายการที่ทำสำเร็จตรงและครบตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น จะต้องเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ที่มีหมายเลขหน้าบัตรเดียวกัน และจะต้องเป็นรายการที่ทำสำเร็จโดยใช้ Email Address เดียวกัน (ไม่สามารถนำรายการที่ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ต่างหมายเลข หรือที่ทำโดยใช้ Email Address ต่างกันมานับรวมกันได้) และจะนับเฉพาะรายการที่ทำสำเร็จผ่านแอปพลิเคชัน easyBills+ หรือเว็บไซต์ https://ebills.asia/th เท่านั้น (ไม่สามารถนำรายการที่ทำผ่านแอปพลิเคชันอื่น ช่องทางอื่น หรือเว็บไซต์อื่น มานับรวมกันได้)
 • • ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

การประกาศผล : บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/easyBills.THในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการจัดส่งของรางวัล:

 • • ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 24.00 น. ผ่านทางลิ้งค์ URL ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศผล
 • • ในการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ตามที่บริษัทร้องขอ ซึ่งรวมถึง ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตร หมายเลข 6 ตัวหน้า และ 4 ตัวท้าย ของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลใช้ในการทำรายการที่ทำสำเร็จซึ่งได้รับรางวัลภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมนี้ พร้อมทั้ง E-mail Address ที่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลใช้ในการทำรายการภายใต้กิจกรรมนี้ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับรางวัลรับทราบและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่แจ้งให้กับบริษัทดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่ได้รับรางวัล และการจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ในการนี้ บริษัทรับรองว่าจะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าวเพื่อการดำเนินการภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 • • เมื่อบริษัทได้รับการยืนยันสิทธิในการรับรางวัลจากลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัล และตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลแจ้งในขั้นตอนการยืนยันสิทธิในการรับรางวัลว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งของรางวัลไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ภายใน 10 วันทำการ
 • • ในกรณีที่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิการรับรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัท
 • • ในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัท

เงื่อนไขการใช้ Starbucks E-Coupon:

 • • สามารถใช้ Starbucks E-Coupon แทนเงินสด สำหรับการใช้จ่ายสินค้าทุกประเภทที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • • Starbucks E-Coupon ไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น หรือใช้เป็นเครดิต เติมเงินหรือเปิดใช้งานบัตร Starbucks ได้
 • • ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ My Starbucks Reward จากการใช้ Starbucks E-Coupon
 • • เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ Starbucks E-Coupon เป็นไปตามที่ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด โดย บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ Starbucks E-Coupon ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • • ลูกค้ารับรู้และตกลงว่า บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Starbucks E-Coupon ทั้งสิ้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Starbucks E-Coupon กับ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยตนเองโดยตรง ในการนี้ ให้ถือคำตัดสินของ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่สิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ:

 • • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • • เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • • หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง https://www.facebook.com/easyBills.TH
 • • บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ในระหว่างระยะเวลากิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

--------------------------------------------------------------------------

 • 1 “รายการที่ทำสำเร็จ” หมายถึง รายการชำระเงิน ผ่านแอปพลิเคชัน easyBills+ หรือที่เว็บไซต์ https://ebills.asia/th ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ที่ธนาคารผู้ออกบัตรอนุมัติการทำรายการให้สามารถดำเนินการตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการได้ ทั้งนี้ การอนุมัติหรือปฏิเสธการทำรายการเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารผู้ออกบัตรจ่าย เติม ซื้อ ครบบิล ฟินชอปฟรี 300! คลิกเลย!

ชอปฟรี 300.- เมื่อจ่ายบิลและ/หรือเติมเงินครบ 3 รายการ หรือซื้อบัตรของขวัญ GrabGifts ครบ 10 รายการ ผ่าน easyBills+ จำกัด 1,000 ท่านแรก

ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดของรางวัล : รหัส e-Voucher code เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com มูลค่ารหัสละ 300 บาท จำนวน 1 รหัส ต่อ 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 300,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ จะต้องทำรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งเป็น “รายการที่ทำสำเร็จ ” ผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills+ หรือที่เว็บไซต์ https://ebills.asia/th เพื่อ:
  • 1.จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค (ไม่มีกำหนดมูลค่าการจ่ายบิลขั้นต่ำต่อ 1 รายการ) และ/หรือ เติมเงิน Easy Pass (โดยมีมูลค่าการเติมเงินขั้นต่ำ 500 บาทต่อ 1 รายการ) รวมกันครบ 3 รายการ ภายในระยะเวลากิจกรรม
  • หรือ
  • 2.ซื้อบัตรของขวัญ GrabGifts (ไม่มีกำหนดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำต่อ 1 รายการ) ครบ 10 รายการ ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • • ลูกค้าที่ทำรายการที่ทำสำเร็จตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 1,000 อันดับแรก จะมีสิทธิได้รับรหัส e-Voucher code เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 รางวัล ตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 1,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
 • • ทุกรายการที่ทำสำเร็จตามเงื่อนไขและจำนวนที่ระบุข้างต้น จะต้องเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีหมายเลขหน้าบัตรเดียวกัน และจะต้องเป็นรายการที่ทำสำเร็จโดยใช้ Email Address เดียวกัน (ไม่สามารถนำรายการที่ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่างหมายเลข หรือที่ทำโดยใช้ Email Address ต่างกันมานับรวมกันได้) และจะนับเฉพาะรายการที่ทำสำเร็จผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills+ หรือเว็บไซต์ https://ebills.asia/th เท่านั้น (ไม่สามารถนำรายการที่ทำผ่านแอปพลิเคชันอื่น ช่องทางอื่น หรือเว็บไซต์อื่น มานับรวมกันได้)
 • • ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

การประกาศผล : บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/easyBills.TH ดังนี้

 • สำหรับรายการที่ทำสำเร็จตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่ระบุในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ระหว่างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2566 บริษัทจะประกาศผลในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 และ
 • สำหรับรายการที่ทำสำเร็จตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่ระบุในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทจะประกาศผลในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการจัดส่งของรางวัล:

 • • ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผ่านทางลิ้งค์ URL ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศผล
 • • ในการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ตามที่บริษัทร้องขอ ซึ่งรวมถึง ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตร หมายเลข 6 ตัวหน้า และ 4 ตัวท้าย ของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลใช้ในการทำรายการที่ทำสำเร็จซึ่งได้รับรางวัลภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมนี้ พร้อมทั้ง E-mail Address ที่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลใช้ในการทำรายการภายใต้กิจกรรมนี้ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับรางวัลรับทราบและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่แจ้งให้กับบริษัทดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่ได้รับรางวัล และการจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ในการนี้ บริษัทรับรองว่าจะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าวเพื่อการดำเนินการภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 • • เมื่อบริษัทได้รับการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล และได้ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลแจ้งในขั้นตอนการยืนยันสิทธิในการรับรางวัลว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งของรางวัลไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566
 • • ในกรณีที่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิการรับของรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัท
 • • ในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ลูกค้าผู้มีสิทธิได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัท

เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญไปรษณีย์ไทย:

 • • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลสามารถนำรหัส e-Voucher code ที่ได้รับ ไปกรอกเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า เฉพาะบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com เท่านั้น
 • • รหัส e-Voucher code 1 รหัส มีจำนวนเงินจำกัดตามที่ระบุ เพื่อใช้เพียงครั้งเดียว และลูกค้ามีสิทธิใช้ e-Voucher code เพื่อเป็นส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น บริษัท และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้สำหรับการซื้อสินค้าในครั้งอื่นได้
 • • รหัส e-Voucher code ไม่สามารถทอน แลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเป็นคูปองทดแทน แลกเป็นเครดิตเงินสด หรือแลกเป็นสิ่งของอย่างอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • • ไม่สามารถใช้ รหัส e-Voucher code เกินกว่า 1 รหัสพร้อมกัน ในการสั่งซื้อสินค้า 1 รายการ
 • • สามารถใช้ รหัส e-Voucher code ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้รหัส e-Voucher code เป็นไปตามที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้รหัส e-Voucher Code หรือบัตรของขวัญไปรษณีย์ไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com
 • • บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้รหัส e-Voucher Code ทั้งสิ้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ รหัส e-Voucher Code กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ด้วยตนเองโดยตรง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ:

 • • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • • เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • • หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 • • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง https://www.facebook.com/easyBills.TH
 • • บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ในระหว่างระยะเวลากิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

เปย์ 4 บิล ฟิน 4 บาท กับ easyBills+

• ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 24.00 น.
• เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • • ขยายเวลาความสุขให้ลูกค้า ขยายเวลาโปร 4 บาท ไปจนถึง 30 มิ.ย.66
 • • เมื่อลูกค้าชำระบิล กฟน. กฟภ. กปภ. หรือ เติม Easy Pass ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ผ่าน easyBills+
 • • จ่ายค่าธรรมเนียมราคาพิเศษเพียง 4 บาท
 • • ยกเว้นค่าน้ำนครหลวงลดค่าธรรมเนียมเหลือ 7 บาท


ส่งสุขแบบ Smart ด้วย Grab gift card สุดคุ้ม

• ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง
• เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • • ส่งสุขแบบออนไลน์ ราคาพิเศษ ไม่มีค่าธรรมเนียม!!!
 • • Grab Gift Card มาพร้อมส่วนลด 5% เมื่อซื้อที่ easyBills+
 • • มีครบหมดไม่ว่าจะเป็น Grab Express | Grab Food | Grab Mart | Grab Ride
 • • จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ทั้งวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด หรือจะจ่ายผ่าน Internet Banking และที่เคาน์เตอร์ชั้นนำ!!


• สอบถามเพิ่มเติม:

 • บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ https://www.facebook.com/easyBills.TH หรือ Line: @easyBills