นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

EN

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของทูซีทูพี

วันที่มีผลใช้บังคับ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวม, การใช้, การเก็บรักษา, การแบ่งปัน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะใช้กับเว็บไซต์ทูซีทูพี, แอปพลิเคชั่น, บริการ, เครื่องมือ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเข้าถึงหรือใช้ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

ขอบเขตและความยินยอม

ผู้ใช้บริการได้ยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ หรือใช้ผลิตภัณฑ์, บริการ, คอนเท้นท์, ฟีเจอร์, เทคโนโลยี หรือฟังก์ชั่นที่เสนอบนเว็บไซต์ทูซีทูพี รวมทั้งเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมเรียกว่า “บริการทูซีทูพี”) โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้มีขึ้นเพื่อวางกฎระเบียบการใช้บริการทูซีทูพี (และให้รวมถึงการใช้ในเชิงการค้าหรือธุรกิจด้วย) เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ทูซีทูพีอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลาโดยประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขไว้บนเว็บไซต์ทูซีทูพี ซึ่ง จะมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศบนเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีมีความจำเป็นต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทูซีทูพีจะสอบถามผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการจะอนุญาตให้ทูซีทูพีติดต่อเพื่อ ให้บริการหรือดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมซึ่งผู้ใช้บริการได้ขอใช้บริการ ตัวอย่างเช่น การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของทูซีทูพี, การขอรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล, การใช้บริการแบบพิเศษซึ่งจำกัดการเข้าถึงบนเว็บไซต์หรือการใช้บริการ, การสมัครเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการเข้าอบรมต่างๆ หรือเมื่อทำรายการซื้อขาย ดาวน์โหลด และ/หรือลงทะเบียนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทูซีทูพี ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ทูซีทูพีเก็บรวบรวมนี้จะรวมถึงชื่อ, หัวข้อ, ชื่อบริษัทหรือองค์กร, อีเมลที่ใช้ในการทำงาน, เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน, ที่อยู่ที่ทำงานหรือบ้าน, ข้อมูลเกี่ยวกับการหน้าที่การงานของผู้ใช้บริการ, ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ผู้ใช้บริการทำงาน และข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์ทูซีทูพีจะเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และที่อยู่ไอพี (IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ, วันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเพจที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ซึ่งเชื่อ มโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของทูซีทูพี โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้เพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ทูซีทูพี, วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) และควบคุมการทำงานของเว็บไซต์

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับทูซีทูพี : ทูซีทูพีอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการให้เมื่อใช้บริการทูซีทูพี รวมถึงเมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลบนแบบในเว็บไซต์, กรอกหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ, เข้าร่วมแสดงความเห็นในสังคมออนไลน์, พูดคุยหรือระงับข้อพิพาท หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นการติดต่อกับทูซีทูพีอันเนื่องมาจากบริการทูซีทูพี ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ โดยหากผู้ใช้บริการได้เปิดบัญชีทูซีทูพี หรือใช้บริการทูซีทูพี ทูซีทูพีจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามชนิดของข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อ เช่น ชื่อ ของผู้ใช้บริการ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และข้อมูลอื่นในทำนองเดียวกัน
  • ข้อมูลด้านการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและ/หรือหมายเลขบัตรเครดิตต่างๆ ซึ่ง ใช้เชื่อมโยงกับบัญชีทูซีทูพีของผู้ใช้บริการ หรือที่ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลเมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการทูซีทูพี
  • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเกิดของผู้ใช้บริการ หรือหมายเลขบัตรประชาชน

โดยทูซีทูพีจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหรือที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการ, ผลสรุปของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำแบบสำรวจ, การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกับบริษัทในเครือทูซีทูพีหรือบริษัทอื่นๆ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของบริษัทเหล่านั้นและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ) และจากบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ซึ่งทูซีทูพีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพและการฝึกอบรม ทูซีทูพีอาจตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างทูซีทูพีกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการแทนผู้ใช้บริการ หรือเพื่อการคุ้มครองทูซีทูพี โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้ทูซีทูพีฟัง, ตรวจสอบ หรือบันทึก โดยไม่ต้องแจ้งหรือเตือนให้ทราบก่อน

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ : ทูซีทูพีอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการจากบุคคลอื่น อาทิเช่น ศูนย์ข้อมูลบัตรเครดิต (Credit Bureau) และการบริการตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุตัวตน (Identity Verification Services) ผู้ใช้บริการอาจเลือกให้ทูซีทูพีเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่จัดเก็บโดยบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์สังคมออนไลน์ต่างๆ (เช่น Facebook) ฯลฯ โดยข้อมูลที่ทูซีทูพีได้รับอาจแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์และถูกควบคุมโดยเว็บไซต์นั้นๆ ทั้งนี้ โดยการเชื่อ มโยงบัญชีผู้ใช้ที่จัดการโดยบุคคลอื่นกับบัญชีทูซีทูพีของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการอนุญาตให้ทูซีทูพีเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าทูซีทูพีอาจรวบรวม, จัดเก็บ และใช้ข้อมูลนี้ได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ : ทูซีทูพีอาจเสนอให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกับบริการทูซีทูพีโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น หรือผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Optimized Website) ซึ่งข้อกำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะนำมาใช้กับทุกการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่และการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเมื่อผู้ใช้บริการดาวน์โหลด หรือใช้โมบายแอพพลิเคชั่น ของทูซีทูพี หรือเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์ที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Optimized Sites) ของทูซีทูพี ทูซีทูพีอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้ใช้บริการอยู่และรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเอกลักษณ์เฉพาะที่ระบุถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ โดยทูซีทูพีจะใช้ข้อมูลที่ได้รับนี้เสนอการให้บริการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น การโฆษณา, ผลการค้นหา, และเนื้อหาเฉพาะบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการเลือกได้ว่าจะปิดการให้บริการบอกตำแหน่ง (Location Service) ในเมนูตั้งค่า (Setting’s Menu) และหากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าไม่แสดงการให้บริการบอกตำแหน่งดังกล่าว ทูซีทูพีแนะนำให้ผู้ใช้บริการติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการหรือผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ถูกเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้ จะถูกนำมาใช้เพื่อจัดการเว็บไซต์ และให้บริการต่างๆ หรือใช้ติดตามธุรกรรมที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอหรือที่ผู้ใช้บริการอนุญาต

และเพื่อสนับสนุนการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทูซีทูพีอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และอาจนำมาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์และบริการของทูซีทูพี รวมทั้งเพื่อสร้างเว็บไซต์ทูซีทูพี ให้สะดวกต่อการใช้งานโดยลดสิ่งจำเป็นของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงไปแล้วได้ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ตามการแสดงหรือความสนใจของผู้ใช้บริการ

ทูซีทูพีอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของทูซีทูพีที่ผู้ใช้บริการกำลังใช้อยู่ ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งเตือนต่างๆ และการอัพเดตที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ทูซีทูพีอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของทูซีทูพี และ/หรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับบริษัทพันธมิตรของทูซีทูพี ดังนั้น บริษัทพันธมิตรของทูซีทูพีจึงอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของพวกเขาให้แก่ผู้ใช้บริการได้

ทูซีทูพีจะรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์กับสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตนมาประมวลผล และนำผลรวมที่ได้รับมาจัดเตรียมเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง และหากผู้ใช้บริการอนุญาต ทูซีทูพีจะนำข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์กับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมาประมวลผล เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว ทูซีทูพีจะไม่รวบรวมข้อมูลและจัดส่งเนื้อหาดังกล่าวให้ เมื่อท่านลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลโปรโมชั่นทางอีเมล ทูซีทูพีจะติดตามลิ้งค์ที่ผู้ใช้บริการได้คลิก และจะนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงอีเมล หรือการซื้อสินค้าที่ผู้ใช้บริการมีความสนใจเป็นพิเศษ หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว สามารถคลิกลิ้งค์ยกเลิกได้

ในบางบริการของทูซีทูพี ทูซีทูพีอาจเสนอให้ผู้ใช้บริการเลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองสู่สาธารณะได้ เช่น บริษัทพันธมิตรของทูซีทูพีที่ต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอบริการทางธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเสนอให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจว่าจะเลือกเปิดเผยข้อมูลหรือไม่เสมอ

การตลาด

ในกรณีที่ทูซีทูพีทำการว่าจ้างบริษัทอื่นๆ ในการให้บริการบางส่วนในนามของทูซีทูพี เช่น การดูแลเว็บไซต์, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การให้บริการแบบพิเศษ และการให้บริการอื่นๆ ทูซีทูพีจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็น โดยบริษัทเหล่านั้นต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

การแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น

ทูซีทูพี จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการกับ

  • บริษัทในเครือทูซีทูพีที่ให้บริการคอนเท้นท์, ผลิตภัณฑ์ และบริการร่วมกับทูซีทูพี (เช่น การลงทะเบียน, ธุรกรรมต่างๆ และหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์) เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย, การละเมิดนโยบายของทูซีทูพี และเพื่อแนะแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, บริการ, และการติดต่อสื่อสารของทูซีทูพี บริษัทในเครือทูซีทูพีจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางการตลาด เพื่อส่งให้ผู้ใช้บริการเฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอบริการของทูซีทูพี
  • ศูนย์ข้อมูลบัตรเครดิต (Credit Bureau) และหน่วยงานต่างๆ ที่รายงานข้อมูลด้านบัญชีตามที่กฎหมายอนุญาต
  • บริษัทซึ่งทูซีทูพีมีแผนที่จะควบรวมหรือได้มา (โดยไม่ว่าการรวมกันของบริษัทจะเกิดขึ้น แบบใด ทูซีทูพีจะเรียกร้องให้บริษัทที่รวมเข้ามาใหม่นั้นต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะต้องเคารพข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถูกใช้โดยขัดแย้งกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับหนังสือแจ้งก่อน)
  • หน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งถูกเรียกตัวด้วยหมายศาล, คำสั่งศาล หรือขั้นตอนตามกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎการใช้บัตรเครดิต หรือเมื่อทูซีทูพีเชื่อหรือใช้ดุลพินิจว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น, ป้องกันความเสียหายทางการเงิน หรือเพื่อรายงานความสุ่มเสียงที่อาจเกิดการกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อหาสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการของทูซีทูพี
  • เป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันความปลอดภัยของพนักงาน, ตัวแทน หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของทูซีทูพี หรือบุคคลทั่วไป โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของทูซีทูพี อาจถูกนำไปเก็บหรือดำเนินการในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่ซึ่งมีบริษัทสาขาของทูซีทูพีตั้งอยู่ และอาจถูกนำไปใช้ภายนอกประเทศของผู้ใช้บริการด้วยความยินยอมของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการยินยอมให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หากไม่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้บนเว็บไซต์ทูซีทูพี จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก นอกจากบริษัทในเครือ, บริษัทลูก หรือบริษัทสาขาของทูซีทูพี โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน

อย่างไรก็ตาม การยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และข้อตกลงอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงบนเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่ทูซีทูพี จะถูกนำมาพิจารณาแยกจากผลิตภัณฑ์และบริการของทูซีทูพี

ทูซีทูพีจะส่งอีเมลแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยี หรือเหตุด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของทูซีทูพีแก่ผู้ใช้บริการเป็นระยะๆ หรือยืนยันการให้บริการกับผู้ใช้บริการในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของทูซีทูพี ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในบางบริการของทูซีทูพี การติดต่อลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญของการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเลือกไม่ให้มีการส่งอีเมลแจ้งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ เพราะสิ่งนี้ได้รับการพิจารณาจากทูซีทูพีแล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการของทูซีทูพี

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ทูซีทูพีตกลงว่าจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยทูซีทูพีจะใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย และปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ใช้, หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ทูซีทูพีเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่ถูกควบคุมและจำกัดการเข้าถึง นอกจากนั้น เมื่อ ทูซีทูพี รับ-ส่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ผ่านอินเทอร์เน็ต ทูซีทูพีจะมีวิธีการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านั้นด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เช่น การใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต (the SSL protocol) และ TLS (Transport Layer Security) เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

2C2P.com เป็นเว็บไซด์สำหรับบุคคลทั่วไป และไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มานั้นเป็นของผู้เยาว์ได้

การใช้คุกกี้ (Cookies)

ทูซีทูพีได้ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ทูซีทูพี เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์มีความสมบูรณ์ และเพื่อ ทำให้เกิดความเป็นส่วนตัวบนหน้าเว็บไซต์

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความเล็กๆ ที่วางอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการโดยการกระทำของเว็บเพจแม่ข่าย (Web page Server) คุกกี้จะไม่สามารถนำมาใช้รันโปรแกรมหรือส่งไวรัสไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการได้ อีกทั้ง คุกกี้จะถูกสร้างให้มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน และถูกอ่านได้ด้วยโดเมน 2C2P.com เท่านั้น

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของคุกกี้มีขึ้นเพื่อช่วยให้ฟีเจอร์มีความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้บริการทำหน้าเว็บเพจให้เป็นแบบส่วนตัว หรือท่องภายในเว็บไซต์ คุกกี้จะช่วยเรียกข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามลำดับการเยี่ยมชม ซึ่งจะทำให้การส่งคอนเท้นท์ที่เกี่ยวข้อง และการท่องเว็บไซต์เป็นไปได้ง่ายขึ้น เป็นต้น และเมื่อคุณกลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ทูซีทูพี ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้บนเว็บไซต์ก่อนหน้านี้จะถูกเรียกคืนมา ผู้ใช้บริการจึงสามารถใช้งานเว็บไซต์ที่ถูกปรับแต่งโดยคุณได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน

Web Beacons, Clear gif Technology หรือ Action Tags เป็นเทคโนโลยีที่ใช้รวบรวมข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้บริการในการใช้งานเว็บไซต์ 2C2P.com เช่น จำนวนครั้งของการคลิกลิ้งค์หรือกราฟฟิคบนเว็บเพจ 2C2P.com, บล็อก หรือข่าวสาร เป็นต้น โดยทูซีทูพีอาจแบ่งปันข้อมูลสถิติดังกล่าวกับพันธมิตรของทูซีทูพีด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่หากต้องการปฏิเสธคุกกี้ ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราวเซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถพบกับประสบการณ์เต็มรูปแบบในการสื่อสารระหว่างคุณกับเว็บไซต์ทูซีทูพี หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมได้

การติดต่อ

ทูซีทูพีพร้อมรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และหากผู้ใช้บริการเห็นว่าทูซีทูพี ไม่ได้ยึดมั่นในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โปรดติดต่อหาเราโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างใต้ และทูซีทูพีจะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ จีเอส 01, 03-04 ฝั่งใต้ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร : (+662) 026-3000
อีเมล : support@2c2p.com