รับ Grab e-Voucher มูลค่า 300 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร UnionPay ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด

รับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 300 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร UnionPay ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด*

ง่ายๆ เพียงชอปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมรายการแล้วจ่ายด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

• ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น.*

(*หมายเหตุ ในกรณีที่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลมีจำนวนครบ 1,000 ราย ก่อนสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมตามที่ระบุข้างต้น ให้ถือว่าระยะเวลากิจกรรมสิ้นสุดลงในวันที่มีจำนวนลูกค้าที่ได้รับรางวัลครบ 1,000 ราย)

• รายละเอียดของรางวัล : Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 3 รหัส ต่อ 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 300,000 บาท

• เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • - ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด” 1 ดังต่อไปนี้

 • - ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” 2ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปบนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม 1,000 อันดับแรก มีสิทธิรับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 3 รหัส รวมมูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ
 • - ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 1,000 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 1,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
 • - ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3 รางวัล ต่อเดือน ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

• การประกาศผล

บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.2c2p.com/unionpay/2021/airlines.htmlเป็นรอบๆ ดังนี้

 • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี รอบวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2565
  ผู้ได้รับรางวัล เว็บไซต์
  623355XXXXXX1210https://www.bangkokair.com
  623355XXXXXX3162https://www.bangkokair.com
  623355XXXXXX4096https://www.bangkokair.com
  623355XXXXXX4992https://www.bangkokair.com
  623355XXXXXX6520https://www.bangkokair.com
  622354XXXXXX9111https://www.nokair.com
  623355XXXXXX0052https://www.nokair.com
  623355XXXXXX0848https://www.nokair.com
  623355XXXXXX0848https://www.nokair.com
  623355XXXXXX1879https://www.nokair.com
  623355XXXXXX1911https://www.nokair.com
  623355XXXXXX2099https://www.nokair.com
  623355XXXXXX2465https://www.nokair.com
  623355XXXXXX2616https://www.nokair.com
  623355XXXXXX3283https://www.nokair.com
  623355XXXXXX3473https://www.nokair.com
  623355XXXXXX4218https://www.nokair.com
  623355XXXXXX4607https://www.nokair.com
  623355XXXXXX4718https://www.nokair.com
  623355XXXXXX4736https://www.nokair.com
  623355XXXXXX5137https://www.nokair.com
  623355XXXXXX5137https://www.nokair.com
  623355XXXXXX5137https://www.nokair.com
  623355XXXXXX5297https://www.nokair.com
  623355XXXXXX5560https://www.nokair.com
  623355XXXXXX5577https://www.nokair.com
  623355XXXXXX5709https://www.nokair.com
  623355XXXXXX6241https://www.nokair.com
  623355XXXXXX6482https://www.nokair.com
  623355XXXXXX7672https://www.nokair.com
  623355XXXXXX8665https://www.nokair.com
  623355XXXXXX9616https://www.nokair.com
  623355XXXXXX9774https://www.nokair.com
  625843XXXXXX1541https://www.nokair.com
  625843XXXXXX1541https://www.nokair.com
  625843XXXXXX1541https://www.nokair.com
  625843XXXXXX1810https://www.nokair.com
  625843XXXXXX6197https://www.nokair.com
  625920XXXXXX2119https://www.nokair.com
  625920XXXXXX9920https://www.nokair.com
  626278XXXXXX0464https://www.nokair.com
  626278XXXXXX0543https://www.nokair.com
  626278XXXXXX3933https://www.nokair.com
  626278XXXXXX4640https://www.nokair.com
  626278XXXXXX4754https://www.nokair.com
  626278XXXXXX4817https://www.nokair.com
  626278XXXXXX4826https://www.nokair.com
  626278XXXXXX5058https://www.nokair.com
  626278XXXXXX5058https://www.nokair.com
  626278XXXXXX5058https://www.nokair.com
  626278XXXXXX5853https://www.nokair.com
  626278XXXXXX6043https://www.nokair.com
  626278XXXXXX6710https://www.nokair.com
  626278XXXXXX8278https://www.nokair.com
  626278XXXXXX8668https://www.nokair.com
  626278XXXXXX9409https://www.nokair.com
  626278XXXXXX9834https://www.nokair.com
  626280XXXXXX0799https://www.nokair.com
  626280XXXXXX2923https://www.nokair.com
  626296XXXXXX3407https://www.nokair.com
  626296XXXXXX9007https://www.nokair.com
  623355XXXXXX4883https://www.nokair.com
  623355XXXXXX0188https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX1061https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX1061https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX1434https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX1822https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX2078https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX3936https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX3936https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX4981https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX8410https://www.thaiairways.com
  625920XXXXXX3671https://www.thaiairways.com
  625920XXXXXX6137https://www.thaiairways.com
  626278XXXXXX7162https://www.thaiairways.com
  623355XXXXXX7440https://www.lionairthai.com
  623355XXXXXX9926https://www.lionairthai.com
  623355XXXXXX0352https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX2254https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX2254https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX2258https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX4876https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX5721https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX7939https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX8099https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX8099https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX9351https://www.thaismileair.com/th
  623355XXXXXX9686https://www.thaismileair.com/th
  626278XXXXXX2095https://www.thaismileair.com/th
  626278XXXXXX4774https://www.thaismileair.com/th
  626278XXXXXX7478https://www.thaismileair.com/th
  626278XXXXXX7806https://www.thaismileair.com/th
  626280XXXXXX1993https://www.thaismileair.com/th
  626280XXXXXX3789https://www.thaismileair.com/th
 • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
 • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 5 กันยายน 2565
 • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 5 ตุลาคม 2565
 • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

• การจัดส่งของรางวัล

 • - บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลทางอีเมล์ ไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จภายใน 7 วันทำการ ภายหลังจากวันประกาศผลในแต่ละรอบ
 • - ในกรณี E-mail Address ของลูกค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท
 • - บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รางวัล เว้นแต่ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ซึ่งเกิดจากการกระทำของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ลูกค้าทที่ได้รับรางวัลไม่มีส่วนในความผิดพลาดดังกล่าว

• เงื่อนไขการใช้ Grab e-Voucher Promo Code:

 • - สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้สูงสุด 1 รหัส (มูลค่า 100 บาท) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood ที่มียอดการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) ต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง โดยจะต้องชำระเงินค่าอาหารส่วนต่างด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย) เท่านั้น
 • - สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทย เท่านั้น
 • - สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ "non partners" เท่านั้น
 • - ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นส่วนลด ภายใน 15 ธันวาคม 2565
 • - Grab e-Voucher Promo Code 1 รหัส มีจำนวนเงินจำกัดตามที่ระบุ เพื่อใช้เพียงครั้งเดียว และลูกค้ามีสิทธิใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัส เท่านั้น บริษัท และ Grab ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถทอนเป็นเงินสด หรือเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 • - Grab e-Voucher Promo Code ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นคูปองทดแทน หรือเครดิตเงินสด หรืออื่นๆ
 • - Grab e-Voucher Promo Code ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ บริษัท และ/หรือ Grab ได้ระบุไว้เป็นประการอื่นโดยชัดแจ้ง เท่านั้น
 • - ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นไปตามที่ Grab กำหนด โดย Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • - ลูกค้ารับรู้และตกลงว่า บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code ทั้งสิ้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code กับ Grab ด้วยตนเองโดยตรง ในการนี้ ให้ถือคำตัดสินของ Grab เป็นที่สิ้นสุด
 • - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code กรุณาติดต่อ Grab Help Center: https://help.grab.com/passenger/th-th/

• เงื่อนไขอื่นๆ:

 • - ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • - เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • - หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 • - บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง https://www.2c2p.com/unionpay/2021/airlines.html และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ
 • - บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

• สอบถามเพิ่มเติม: • 1 สามารถตรวจสอบรายชื่อ “สายการบินที่ร่วมรายการ” และ “เว็บไซต์ที่กำหนด” ได้ที่ www.2c2p.com/unionpay/2021/airlines.html
 • 2 “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” หมายถึง รายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าบนเว็บไซต์ที่กำหนด ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรอนุมัติการทำรายการให้สามารถดำเนินการตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อชำระเว็บไซต์ที่ร่วมรายการได้ ทั้งนี้ การอนุมัติ หรือ ปฎิเสธการทำรายการ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร